Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de BOVAG-afdeling Tweewielerbedrijven, zijn tot stand
gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden
in werking per september 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze
Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter)
en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
– de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de
koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler
dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
– de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan
wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties,
elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en
toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
– de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen
uitvoeren van werkzaamheden;
– de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen
en toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/
scooter/bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;
c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en
is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven
termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien
deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding
door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen
termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht,
mits de tweewieler onverkocht is gebleven.
Artikel 2 De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd.
Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt.
Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.
Artikel 3 De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beiden met
eventuele toebehoren;
– de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of
de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
– de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de
levering van die tweewieler;
– de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
– een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever
optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze
derde);
– de wijze van betaling.
Artikel 4 Prijswijzigingen/stijgingen
1.Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden
zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte
tweewielers te allen tijde doorberekend.
2.Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen
tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en
in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers
worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht
de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de
verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen
tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
Artikel 5 De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper
de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie
weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de
verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal
een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2.Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de
vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler heeft
de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
per brief ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3.Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de
kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden.
Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het
recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het
moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
4.In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met
een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan
alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst,
maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen
tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering
lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde
tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen.
Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper
het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst
verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting
van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15
van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de
overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van
onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien
de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op
grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de
wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler,
alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder
van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken,
die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden
gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Artikel 8 Het risico van de tweewieler
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.
De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke
levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is
betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte
tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van
de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van
onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als
gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 9 Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de
prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur
een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met
meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur
contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,-
overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:
*bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of
dreigt te worden overschreden; of
*bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te
worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen
teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds
door hem verrichte werkzaamheden.
Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn,
dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder
opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft
de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht
van de reparateur.
Artikel 10 De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 11 Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn
geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de
reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook
uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan
het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid
heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

GARANTIE
Artikel 12 Garantie
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten
(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst
beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van
een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband
met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op
passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
Artikel 13 Garantie op tweewielers
1.Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing
die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals
genoemd in artikel 12.
2.Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft
verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform
de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde
voorwaarden. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de
eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag
van de gebruikte tweewieler € 250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent,
behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een
gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag
tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper
verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van
een gebruikte motorfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is
van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde
gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie
vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper
aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese
Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
Artikel 14 BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering
van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen,
snorfietsen, scooters en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een
periode van drie maanden en bij alle motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen
gedurende een periode van zes maanden, in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip
dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie
omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige
overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.
Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede
defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant
voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden
niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2.Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3.De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de
reparateur daarvan in kennis stelt;
b.de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben
verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten
aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel
indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de
opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of
aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in
Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens lid van de BOVAG-afdeling
Tweewielerbedrijven te zijn.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats
op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze
vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 15 Betaling
1.De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als
brengschulden.
2.Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant
geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van
diensten.
3.Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment
van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van
betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt,
dan is verkoper/reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente
in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van
(contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het
moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze
verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder
door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante
betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
4.Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te
betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.
Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/ reparateur in rekening worden
gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen
voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden
vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de
verkoper minder schade lijdt.
5.Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving
daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na
laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten
in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
6.Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere
geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei
vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
Artikel 16 Bemiddelingsregeling
Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van
BOVAG-afdeling Tweewielerbedrijven klachten heeft over de verkoop van een gebruikte
tweewieler, of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient
zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een
oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het BOVAG-bemiddelingsbureau,
Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut).
Dit met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe
tweewieler deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is als niet door de
koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe
tweewieler afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling slechts van toepassing
als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie.
Het BOVAG-bemiddelingsbureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der
minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis
wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in
rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, een en ander met
inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt
hierbij buiten beschouwing gelaten.
Artikel 17 Geschillenregeling
1.Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever
en de leden van BOVAG-afdeling Tweewielerbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing
op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, tenzij door de koper
wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler
afgegeven garantie.
b.de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij koper niet
uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs van
de gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke
cataloguswaarde en dient minimaal € 3000,- te bedragen. De koopprijs van de gebruikte
bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder bedragen dan de helft van de
catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler.
De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan € 250,-.
c. de overeenkomst waarop de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde
BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.
2.Is de in artikel 16 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/
opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever
het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting
Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46,
2591 XR te Den Haag).
In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen
zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid,
bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig te maken. In het geval dat niet door
BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de
verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie
aanhangig te maken.
3.Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het
geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie
Tweewielers gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij de
Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart. Indien koper/opdrachtgever
de zaak aan de Geschillencommissie Tweewielers heeft voorgelegd, hebben partijen
nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers ter
marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.
4.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens
dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd Voor meer informatie
hierover raadpleeg www.sgc.nl of informeer bij de Stichting Geschillencommissie voor
Consumentenzaken, waarvan het adres in lid 2 staat vermeld. In het bindend advies kan
zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van
werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden
opgedragen, indien de Geschillencommissie Tweewielers oordeelt dat de kwaliteit van de
door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
5.Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers is de
koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
6.Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn
indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op
de gewone rechter is gedaan (zie laatste zin lid 3).
7. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij
het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing
aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies
onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan De garantstelling van BOVAG
betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 450,- tegen cessie van de
vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 450,- per geschil, keert
BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 450,- uit aan koper/
opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering
aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
8.De garantstelling bedoeld in lid 7 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt.
In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van
verkoper/reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 450,- per geschil uit
en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft
gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers, voordat van een dergelijke situatie
sprake is.
Artikel 18 Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene
Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie
maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.
Artikel 19 Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst
worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst
uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever
optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen
doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel
door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOVAG-AFDELING TWEEWIELERBEDRIJVEN