Garantie

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
Aan een koper die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf komen voornoemde wettelijke rechten (waaronder het recht dat de tweewieler bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt (zie boek 7 BW) niet toe.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik, niet zijnde gebruik in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

4. Verder vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (bijvoorbeeld inferieure wegen etc.)

5. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur lid te zijn van BOVAG Fietsbedrijven. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden vergoed tegen het in het bedrijf van verkoper geldende prijspeil. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

6. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

7. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, ketting- en tandwielen, remblokken en -voeringen, zadels en lampen alsmede veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

8. Kopers die klachten hebben over de uitvoering van de garantie, dienen zich eerst tot verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing voor de klachten kunnen zij zich schriftelijk wenden tot het
BOVAG Bemiddeling, telnr. 030-659 53 95.
Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik.

9. Geschillenregeling
a. Is de hiervoor bedoelde bemiddelingspoging niet geslaagd, of geeft de koper niet de voorkeur aan bemiddeling, dan kan koper de zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie Tweewieler van de Stichting Geschillencommissies,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld dient koper het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. In geval dat niet door BOVAG is bemiddeld dient de koper uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan verkoper is voorgelegd het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
b. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
c. Voor de behandeling door de Geschillencommissie is koper een vergoeding verschuldigd.
d. Een uitspraak van de Geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden zijn verstreken na verzending ervan en geen beroep op de rechter is gedaan.

10. BOVAG staat garant voor de nakoming van de binddend adviezen door haar leden indien verkoper geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan, zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal€ 450,- tegen cessie van de vordering van koper. Bij bedragen groter dan €450,- per geschil keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van €450,- uit aan koper. Voor het meerdere wordt koper aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zonodig in rechte zal vragen.

11. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper geldt de borgstelling alleen als de koper het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie voordat van een dergelijke situatie sprake is. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.

12. De garantie geldt uitsluitend indien BOVAG Garantie is gegeven door een bij BOVAG aangesloten fietsbedrijf voor een gebruikte fiets, waarvan de koopprijs tenminste€ 250,- bedraagt.

13. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of
gewijzigd.

Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfregulering-overleg (CZ) van de Sociaal-economische Raad. BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat overleg is gepleegd met
deze organisaties.

Versie september 2011